INVITACIÓN A VISITAR LA PÁGINA WEB, PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES Y PUBLICACIONES DE TERESA FORCADES

21.05.2015 17:31

Con esta nota, quiero invitaros a visitar la Página Web de Teresa Forcades.

 

https://teresaforcades.com/

Teresa Forcades i Vila es monja de Sant Benet de Montserrat. Nació en Barcelona (1966) y estudió medicina en la misma ciudad. En el año 1992, se fue a Estados Unidos, donde realizó la especialidad de Medicina Interna en la Universidad de Nueva York en Búfalo y el master of Divinity en la Universidad de Harvard. Entró en el monasterio en el año 1997. Se doctoró en Salud Pública en el año 2004 y en Teología Fundamental en el 2008 con una tesis sobre el concepto de "persona" en la teología trinitaria clásica relacionada con la noción moderna de libertad como autodeterminación 

 

 

Paz y Bien

El meu desig i la meva pregària tant per a tu, visitant desconeguda, com per a mi mateixa, és que, com diu sant Benet, siguem sempre conscients de la presència de Déu a la nostra vida (regla de sant Benet, capítol 7, primer graó de la humilitat) ; Mi deseo y mi oración tanto para ti, visitando desconocida, como para mí misma, es que, como dice san Benito, seamos siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida (regla de san Benito, capítulo 7, primer grado de humildad) ; Déu és amb nosaltres, no per controlar-nos, ni per judicar-nos, ni per condemnar-nos; Dios está con nosotros, no para controlarnos, ni para juzgar hacernos, ni por condenarnos; Déu és amb nosaltres perquè li agradem, perquè li agrada estar amb nosaltres i que el tinguem en compte, li agrada que li fem cas, que ens adonem del seu amor i de la seva fidelitat envers nosaltres; Dios está con nosotros porque le gustamos, porque le gusta estar con nosotros y que lo tengamos en cuenta, le gusta que le hacemos caso, que nos damos cuenta de su amor y de su fidelidad para con nosotros; Déu busca la nostra reciprocitat lliure i amorosa. Dios busca nuestra reciprocidad libre y amorosa.

Déu ens coneix i confia en cadascuna de nosaltres: creu que tots sense excepció tenim la capacitat de ser en el nostre món testimonis de l'Amor i la Llibertat que ens vénen de Déu; Dios nos conoce y confía en cada una de nosotros: cree que todos sin excepción tenemos la capacidad de ser en nuestro mundo testigos del Amor y la Libertad que nos vienen de Dios; treballar des de la pròpia vulnerabilitat per la justícia social no és cosa fàcil, però el seu ajut per a aquesta tasca no ens fallarà mai. trabajar desde la propia vulnerabilidad para la justicia social no es cosa fácil, pero su ayuda para esta tarea no nos fallará nunca.

Gna. Hna. Teresa Teresa
Monestir de Sant Benet de Montserrat Monasterio de Sant Benet de Montserrat

 

 


Ongi etorri,

Bake eta On Bake eta On

Jakin ezazu nire desioa eta otoitza, bai zuretzat ‑bisitari ezezagun hori-, baita neuretzat ere, honakoa dela: San Benitok dioen bezala, Jainkoak gure bizitzan duen presentziaz jabetu gaitezen beti (San Benitoren Erregela, 7. atala, apaltasunaren lehen urratsa) . Jakin ezazu Nire desioa eta otoitza, bai zuretzat -bisitari ezezagun hori-, Baita neuretzat ere, honakoa dela: San Benitok dioen bezala, Jainkoak gure bizitzan llevan presentziaz jabetu Gaitezen beti (San Benitora Erregela, 7. Atala, apaltasunaren lehen urratsa). Jainkoa gurekin da, ez gu kontrolatzeko, ez gu epaitzeko, ezta gu kondenatzeko ere. Jainkoa gurekin a, ez gu kontrolatzeko, ez gu epaitzeko, ezta gu kondenatzeko ere. Jainkoak gu atsegin gaituelako dago gurekin, gurekin egotea atsegin duelako, guk hura kontuan hartzea atsegin duelako. Jainkoak gu atsegin gaituelako dago gurekin, gurekin egotea atsegin duelako, guk hura kontuan hartzea atsegin duelako. Maite du guk hari jaramon egitea. Maite du guk hari jaramon egitea. Maite du gu haren maitasunaz eta gurekiko duen leialtasunaz jabetzea. Maite du gu haren maitasunaz eta gurekiko llevan leialtasunaz jabetzea. Jainkoak guk ere antzera jokatzea nahi du, askatasunez eta maitasunez. Jainkoak guk ere antzera jokatzea nahi du, askatasunez eta maitasunez.

Jainkoak gutako bakoitza ezagutzen du, eta gutako bakoitzean jartzen du konfiantza: haren arabera, den-denok gara gai, salbuespenik gabe, Jainkoarengandik datorkigun Maitasun eta Askatasunaren lekuko izateko munduan. Jainkoak gutako bakoitza ezagutzen du, eta gutako bakoitzean jartzen du konfiantza: haren arabera, den-Denok gara gay, salbuespenik gabe, Jainkoarengandik datorkigun Maitasun eta Askatasuna lekuko izateko munduan. Ez da erraza gizarte justiziaren alde gure ahuldadetik lan egitea, baina beti izango dugu haren laguntza lan honetan. Ez da erraza Gizarte justiziaren alde gure ahuldadetik lan egitea, vaina beti izango dugu haren laguntza lan honetan. Ez digu inoiz huts egingo. Ez DIGU inoiz huts Eging.

Ahizpa Teresa Ahizpa Teresa
Sant Benet de Montserrat Monasterioa Sant Benet de Montserrat Monasterios